Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 91b


Hồi thứ 91b
ĐÁNH NAM MAN, THỪA TƯỚNG BỐ THÍ ĐẠI ÂN
QUA LƯ THUỶ, TIÊN PHONG THI HÀNH MẬT KẾ


Lại nói, sau khi tiên chủ nhà Thục Hán là Lưu Bị qua đời, Khổng Minh cùng các quan lập hậu chủ là Lưu Thiện lên ngôi, cải niên hiệu là Kiến Hưng.

Vào năm Kiến Hưng thứ ba (226), ở Ích Châu có tin báo rằng: “Man vương là Mạnh Hoạch, cất mười vạn quân xâm phạm vào cõi, thế nguy cấp lắm!”

Khổng Minh liền vào chầu, tâu với hậu chủ: “Nay rợ phương Nam không phục, thật là mối tai hoạ lớn của nhà nước. Tôi xin lĩnh một đạo đại quân đi đánh mới xong”.

Ngay hôm ấy, Khổng Minh từ hậu chủ, cất quân đi.

Man vương Mạnh Hoạch thấy Khổng Minh đưa quân đến, lập tức dẫn quân Man ra chống cự nhưng không địch nổi. Hoạch bị quân Thục bắt đến 7 lần, nhưng lần nào Khổng Minh cũng thả cho Hoạch về.

Mạnh Hoạch cảm ân đức ấy, mới dắt díu vợ con, anh em, họ hàng, cởi trần ra khúm núm vào quỳ cả dưới trướng Khổng Minh xin hàng.

Khổng Minh mừng lắm, sai mở tiệc yến ăn mừng, rồi cho Mạnh Hoạch làm chúa các động như trước, lại trả cho Mạnh Hoạch tất cả đất đai đã chiếm được.

Khao quân đâu đấy, Khổng Minh truyền rút quân về Thục, sai Ngụy Diên dẫn quân bản bộ đi tiên phong. Mạnh Hoạch dẫn các chúa động và tù trưởng, bộ lạc lễ lạy, tiễn đưa.

Vừa đến sông Lư Thủy bỗng tiền quân bị dồn lại, không đi được nữa. Trên bờ sông có đến mấy nghìn dân Man tụ tập xúm xít, vừa chỉ trỏ xuống sông vừa bàn tán. Một số dân Man còn đem hoa quả, bánh kẹo và nhang đến đặt trên bờ sông để cúng.

Khổng Minh thấy lạ, sai tiên phong là Nguỵ Diên ra xem. Một lát, Nguỵ Diên quay trở lại báo ở dưới sông Lư Thuỷ có một con cá đầu giống cá trắm, có màu đen, nặng chừng hơn 2 cân cứ nổi lên rồi lại chìm xuống.

Khổng Minh mời Mạnh Hoạch ra hỏi. Hoạch nói: “Đây là lần đầu tiên trên địa bàn có hiện tượng cá xuất hiện lại trùng vào dịp đại quân sang sông. Để ổn định tình hình, ngày mai, tôi sẽ tổ chức cuộc họp các chúa động và tù trưởng để tìm giải pháp”.

Về sau nhân nói đến chuyện này, một nhà thơ đời Đường là Đỗ Bạch cảm thán:

Mỗi con cá trắm ngoi lên thở
Mà dưng thiên hạ cũng lao nhao
Lại thêm mấy đứa bày ra họp
Hỏi khi “hữu sự”, biết làm sao?


Khổng Minh chưa để Mạnh Hoạch nói xong, đã ngắt lời: “Quân ta vào đất Man đã lâu, ai nấy đều nóng ruột muốn về. Nếu còn đợi các ngươi họp để tìm giải pháp xử lý con cá thì bao giờ đại quân mới có thể qua sông!”

Nói đoạn liền gọi Nguỵ Diên vào trướng, ghé tai dặn dò mẹo mực.

Nguỵ Diên lĩnh mật kế, liền điểm hơn chục quân tinh tráng chia làm hai tốp. Một tốp mặc giáp đỏ đi gom củi lửa và những đồ dễ cháy chực sẵn. Một tốp mặc giáp xanh đi theo Diên ra sông Lư Thuỷ.

Đến bờ sông, Diên sai mấy tên quân giáp xanh đi theo mượn lưới của các thuyền chài ở gần đó, quẳng xuống sông. Một lát, quân sĩ kéo lưới lên, bắt được con cá “lạ”.

Nguỵ Diên sai gỡ lưới ra thì thấy đó là một con cá chép, nặng 3,2 cân. Diên đem cá về trình Khổng Minh.

Khổng Minh nhìn thấy con cá “lạ”, lại ghé tai Nguỵ Diên dặn dò mẹo mực.

Nguỵ Diên lĩnh kế, xách cá ra ngoài trướng, giao cho mấy tên quân mặc giáp đỏ đang chờ sẵn.

Một lát, quân giáp đỏ mang vào trướng dâng Khổng Minh một nồi cá chép om dưa thơm phức. Khổng Minh mừng lắm, mới cùng Mạnh Hoạch và các tù trưởng Nam Man bày ra đánh chén một bữa.

Xong đâu đấy, Khổng Minh truyền rút đại quân qua sông Lư Thuỷ, trở về đất Thục.

Từ đó, phương Nam hoàn toàn bình định.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​ ​​​​ ​​​​

Xem thêm:Tam quốc diễn nghĩa - Hồi 121

6 nhận xét:

 1. Thật là tuyệt bút! Khác chi văn Trần Lâm. Tháo nó đọc được chắc cũng cười rú lên mà hết bệnh đau đầu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đa tạ tiên sinh quá khen! Kẻ hèn đang muốn biên chuyện Khổng Minh giải tán 2 con rắn ở ngôi mộ vô chủ, dưng chưa có thời gian. Bao giờ biên xong lại sẽ mời tiên sinh thưởng lãm! :)

   Xóa
  2. https://nld.com.vn/thoi-su/tha-ran-than-ve-tu-nhien-nguoi-dan-van-tu-tap-cung-bai-20180313094734562.htm
   Tiên sinh có thể bớt chút thời gian mà lạm bàn để dân tình bớt u mê tăm tối được chăng?

   Xóa
  3. Sự việc xảy ra đã lâu mà kẻ hèn này đầu óc tăm tối, chưa nghĩ ra được cái gì để biên, thật lấy làm hổ thẹn với tiên sinh! Tiên sinh là người thông kim bác cổ, có cao kiến gì chăng?

   Xóa
  4. Tiên sinh cũng biên vài hồi về vụ con rắn nước này rồi. =)) Gớm nữa con cá om dưa đến bây giờ tôi nghĩ đến vẫn cứ thèm thuồng

   Xóa
  5. Tiên sinh trách lầm rồi! Kẻ hèn chưa từng biên hồi nào về con rắn nước thần thánh kia! :)))

   Xóa