Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 17c


Hồi thứ 17c
BỞI THAM LAM, HỌ TÀO GỬI GẮM
VÌ NHẸ DẠ, VƯƠNG HẬU OAN GIA

Năm Kiến An thứ hai, Hán Hiến đế cho mở khoa thi để kén người tài giúp nước. Sĩ tử từ các châu về Hứa Xương ứng thí rất đông.


Ảnh: “Công việc này rất khó nên phải làm từ gốc!”
Tào Tháo không muốn vua có thêm vây cánh để chống lại mình, nên tìm cách cài cắm để tông tộc họ Tào và con em của các bộ hạ tâm phúc trúng tuyển.

Tháo sai người gọi quan coi thi là Vương Hậu vào phủ, nói: “Kỳ thi này có một số con em đại thần trong triều và thứ sử, thái thú các châu quận cần được đỗ đạt, ngươi xem nên thế nào?”

Vương Hậu hiểu ý Tháo nhưng sợ phạm vào thánh chỉ, liền bẩm: “Công việc này rất khó nên phải làm từ gốc!”

Tháo hỏi: “Làm từ gốc là làm như thế nào?”

Hậu thưa: “Hạ quan sẽ sửa bài thi của các sĩ tử được thừa tướng gửi gắm. Nhưng chìa khoá phòng đựng bài thi do Hứa Chử giữ, nên việc mở cửa phòng thi và túi niêm phong bài thi, thì thừa tướng phải nói với Hứa Chử”.

Tháo liền cho gọi Hứa Chử vào, sai mở khoá phòng thi. Hậu lấy bài thi của các sĩ tử được Tháo gửi gắm để sửa, xong niêm phong bài thi lại như cũ.

Ngày yết bảng, vua thấy những người trúng tuyển toàn thân thích họ Tào và tâm phúc của Tháo, liền sai Bộ Hình mở cuộc điều tra.

Vương Hậu thấy có biến, vội vàng đến phủ thừa tướng hỏi xem làm thế nào. Tháo nói: “Chẳng may sự việc có vỡ lở, người phải đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm!”

Hậu thưa: “Nhận trách nhiệm thì hạ quan đồng ý, nhưng nếu vua trách phạt thì hạ quan biết làm thế nào?”

Tháo nói: “Ngươi cứ nhận một mình, công việc bên ngoài, đời sống vợ con, che chắn, các quan bên ngoài sẽ lo”.

Hậu liền hỏi: “Nếu vua không tin hạ quan có thể một mình sửa được bài thi, thì phải làm thế nào?”

Tháo nói: “Nếu vua truy đến cùng không thể chối được, thì ngươi khai thêm Hứa Chử. Còn ta là quan đầu triều sẽ nhận phần thiếu trách nhiệm!”


Ảnh: “Ngươi cứ nhận một mình, ta sẽ nhận phần thiếu trách nhiệm!”
Hậu nghe lời, liền vào cung thú tội, khai rằng mình lấy trộm chìa khoá phòng thi do Hứa Chử bỏ dưới gối, rồi tự mình mở phòng vào sửa bài của các sĩ tử.

Hiến đế nghe chuyện, lập tức truyền võ sĩ bắt Hậu bỏ ngục, giao Bộ Hình xét xử.

Ấy thật là:
Cả tin nên mới nghe xúi dại
Bây giờ mục xác biết kêu ai?


Chưa biết phen này Bộ Hình xét tội Vương Hậu dư lào, xem hồi sau mới rõ!

9 nhận xét:

 1. Đúng là tin Tào Tháo chuyên nói xạo hại người thật là tai hại.
  Chiều CN an lành thật vui nhé anh!HN sang thăm anh.

  Trả lờiXóa
 2. Đời đã có câu
  Không tin Tào Tháo
  Buông lời tào lao
  Ngàn câu không đặng...

  Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

  Trả lờiXóa
 3. Tháo thì gian mà Đế thì ngu muội. Sao chẳng biết việc làm của Hậu chỉ là giúp sĩ tử rộng đường tương lai? Làm gì có mảy may tư lợi nào?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tiên sinh quả là người nhân đức, Lưu Hoàng thúc cũng không bằng!

   Xóa
 4. Chủ nhật nắng ấm trời trong
  Ngàn hoa phượng thắm nở hồng mộng mơ
  Ve kêu ra rả đợi chờ
  Ngân vang điệu nhạc nên thơ vào hè...

  Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh HN sang thăm anh!

  Trả lờiXóa