Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 91b


Hồi thứ 91b
ĐÁNH NAM MAN, THỪA TƯỚNG BỐ THÍ ĐẠI ÂN
QUA LƯ THUỶ, TIÊN PHONG THI HÀNH MẬT KẾ


Lại nói, sau khi tiên chủ nhà Thục Hán là Lưu Bị qua đời, Khổng Minh cùng các quan lập hậu chủ là Lưu Thiện lên ngôi, cải niên hiệu là Kiến Hưng.

Vào năm Kiến Hưng thứ ba (226), ở Ích Châu có tin báo rằng: “Man vương là Mạnh Hoạch, cất mười vạn quân xâm phạm vào cõi, thế nguy cấp lắm!”

Khổng Minh liền vào chầu, tâu với hậu chủ: “Nay rợ phương Nam không phục, thật là mối tai hoạ lớn của nhà nước. Tôi xin lĩnh một đạo đại quân đi đánh mới xong”.

Ngay hôm ấy, Khổng Minh từ hậu chủ, cất quân đi.

Man vương Mạnh Hoạch thấy Khổng Minh đưa quân đến, lập tức dẫn quân Man ra chống cự nhưng không địch nổi. Hoạch bị quân Thục bắt đến 7 lần, nhưng lần nào Khổng Minh cũng thả cho Hoạch về.

Mạnh Hoạch cảm ân đức ấy, mới dắt díu vợ con, anh em, họ hàng, cởi trần ra khúm núm vào quỳ cả dưới trướng Khổng Minh xin hàng.

Khổng Minh mừng lắm, sai mở tiệc yến ăn mừng, rồi cho Mạnh Hoạch làm chúa các động như trước, lại trả cho Mạnh Hoạch tất cả đất đai đã chiếm được.

Khao quân đâu đấy, Khổng Minh truyền rút quân về Thục, sai Ngụy Diên dẫn quân bản bộ đi tiên phong. Mạnh Hoạch dẫn các chúa động và tù trưởng, bộ lạc lễ lạy, tiễn đưa.

Vừa đến sông Lư Thủy bỗng tiền quân bị dồn lại, không đi được nữa. Trên bờ sông có đến mấy nghìn dân Man tụ tập xúm xít, vừa chỉ trỏ xuống sông vừa bàn tán. Một số dân Man còn đem hoa quả, bánh kẹo và nhang đến đặt trên bờ sông để cúng.

Khổng Minh thấy lạ, sai tiên phong là Nguỵ Diên ra xem. Một lát, Nguỵ Diên quay trở lại báo ở dưới sông Lư Thuỷ có một con cá đầu giống cá trắm, có màu đen, nặng chừng hơn 2 cân cứ nổi lên rồi lại chìm xuống.

Khổng Minh mời Mạnh Hoạch ra hỏi. Hoạch nói: “Đây là lần đầu tiên trên địa bàn có hiện tượng cá xuất hiện lại trùng vào dịp đại quân sang sông. Để ổn định tình hình, ngày mai, tôi sẽ tổ chức cuộc họp các chúa động và tù trưởng để tìm giải pháp”.

Về sau nhân nói đến chuyện này, một nhà thơ đời Đường là Đỗ Bạch cảm thán:

Mỗi con cá trắm ngoi lên thở
Mà dưng thiên hạ cũng lao nhao
Lại thêm mấy đứa bày ra họp
Hỏi khi “hữu sự”, biết làm sao?


Khổng Minh chưa để Mạnh Hoạch nói xong, đã ngắt lời: “Quân ta vào đất Man đã lâu, ai nấy đều nóng ruột muốn về. Nếu còn đợi các ngươi họp để tìm giải pháp xử lý con cá thì bao giờ đại quân mới có thể qua sông!”

Nói đoạn liền gọi Nguỵ Diên vào trướng, ghé tai dặn dò mẹo mực.

Nguỵ Diên lĩnh mật kế, liền điểm hơn chục quân tinh tráng chia làm hai tốp. Một tốp mặc giáp đỏ đi gom củi lửa và những đồ dễ cháy chực sẵn. Một tốp mặc giáp xanh đi theo Diên ra sông Lư Thuỷ.

Đến bờ sông, Diên sai mấy tên quân giáp xanh đi theo mượn lưới của các thuyền chài ở gần đó, quẳng xuống sông. Một lát, quân sĩ kéo lưới lên, bắt được con cá “lạ”.

Nguỵ Diên sai gỡ lưới ra thì thấy đó là một con cá chép, nặng 3,2 cân. Diên đem cá về trình Khổng Minh.

Khổng Minh nhìn thấy con cá “lạ”, lại ghé tai Nguỵ Diên dặn dò mẹo mực.

Nguỵ Diên lĩnh kế, xách cá ra ngoài trướng, giao cho mấy tên quân mặc giáp đỏ đang chờ sẵn.

Một lát, quân giáp đỏ mang vào trướng dâng Khổng Minh một nồi cá chép om dưa thơm phức. Khổng Minh mừng lắm, mới cùng Mạnh Hoạch và các tù trưởng Nam Man bày ra đánh chén một bữa.

Xong đâu đấy, Khổng Minh truyền rút đại quân qua sông Lư Thuỷ, trở về đất Thục.

Từ đó, phương Nam hoàn toàn bình định.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​ ​​​​ ​​​​

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Nhà rùa học đại chiến bầy thiên nga


PGS Hà Đình Đức là một người nghiên cứu và giảng dạy về sinh học. Trước khi ông bắt đầu các hoạt động bảo vệ hồ Gươm và loài rùa sống ở đó, người ta chẳng mấy ai biết đến ông. Tuy nhiên, có một dạo, cụ rùa hồ Gươm hay nổi lên mặt nước thì các phương tiện truyền thông thường nhắc đến ông như một “nhà rùa học”.

Đùng phát vào một ngày đầu năm 2016, cụ rùa hồ Gươm, do không chống lại được quy luật của tạo hoá, đã lặng lẽ quy tiên. Và từ đó đến nay, các phương tiện truyền thông cũng chẳng nhắc gì đến PGS Hà Đình Đức, khiến ông bỗng dưng trở thành người lặng lẽ.

Tuy nhiên, có lẽ tạo hoá không muốn PGS Đức được nhàn cư nên đầu năm 2018 đã xui khiến Công ty Thoát nước thả thử 12 chú thiên nga xuống hồ Gươm. Và thế là các phương tiện truyền thông lại rầm rộ nhắc đến ông với lời phát biểu đầy tâm huyết: Việc thả 12 con thiên nga đen và trắng xuống Hồ Gươm thật khôi hài, bởi lẽ Hồ Gươm là nơi văn hóa tâm linh, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng, khi thả thiên nga xuống sẽ làm mất hồn cốt dân tộc.

Thật ra, trước một sự việc lạ mắt, lạ tai diễn ra trên một cái hồ được cho là quan trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, thì việc người dân và giới nghiên cứu có ý kiến thế này thế nọ âu cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, có một điều khiến nhà em khó hiểu, là không biết PGS Hà Đình Đức quan niệm dư lào về truyền thuyết, tâm linh và hồn cốt, mà bao nhiêu năm nay cứ đắm đuối mãi với hồ Gươm mấy lại cụ rùa mà kì thị mấy chú thiên nga.

​​​Nếu đã gọi là truyền thuyết thì bất kì học sinh nào đã từng đọc sách Văn học 6 đều biết, đó là những chuyện không có thật do người xưa phịa ra. Và truyền thuyết về rùa vàng hay hồ Gươm không phải là ngoại lệ, nghĩa là cũng do người xưa phịa ra cả.

Điều đó có nghĩa rằng, về nguồn gốc thì hồ Gươm cơ bản cũng giống như hồ Ba Mẫu, hồ Bảy Mẫu, hồ Thành Công, hồ Giảng Võ hay hồ Ngọc Khánh… Tức là, hồ Gươm cũng chỉ là một cái hồ chứ không phải là vật thể gì siêu nhiên, huyền bí.

Còn nếu nói hồ Gươm là nơi văn hoá tâm linh thì có vẻ nhưng cũng không hẳn đúng, vì thực ra trong quần thể không gian hồ chỉ có Đền Ngọc Sơn là nơi thờ tự mà thôi.

Trong khi đó, thật khó thuyết phục nếu nói rằng việc thả mấy chú thiên nga xuống hồ sẽ xâm phạm đến cảnh quan hay không gian của Đền. Càng khó thuyết phục hơn nếu nói rằng mấy chú thiên nga bé bỏng đó sẽ làm cản trở hay ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghi lễ tâm linh ở trong Đền.

Và tất nhiên là sẽ chẳng có ai ngây thơ đến mức tin rằng hồn cốt của dân tộc này lại nằm ở hồ Gươm. Ngay đến việc chọn hình ảnh làm biểu tượng của Hà Nội, người ta cũng chọn Khuê Văn Các chứ không chọn hồ Gươm hay các công trình gắn với hồ như Tháp Bút, Đài Nghiên, Cầu Thê Húc hay Tháp Rùa… (*) Thế cho nên, việc thả thiên nga xuống hồ Gươm, dẫu muốn thì cũng chẳng có cách nào làm mất đi hồn cốt của dân tộc.

Kể ra rất nhiều điều như vậy, nhà em cũng chỉ muốn nói một điều rằng, thả một vài chú thiên nga xuống hồ Gươm chưa phải là điều gì xúc phạm lịch sử, báng bổ thánh thần hay đánh mất hồn cốt… Đây chẳng qua chỉ là một động thái thử nghiệm nhằm tìm ra thêm một điểm nhấn cho cảnh quan của cái hồ mà xưa nay người ta vẫn quen gắn với hình ảnh cụ rùa mà thôi.

Kết quả của thử nghiệm này có thể là thành công hoặc cũng có thể là thất bại. Nhưng nếu không thử nghiệm thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả gì sất. Mà ví thử việc thử nghiệm có thành công và được đông đảo người dân ủng hộ đi nữa, thì mấy chú thiên nga cũng không vì thế mà có thể đi vào truyền thuyết về hồ Gươm thay chỗ của cụ rùa.

Còn trong trường hợp thử nghiệm bị thất bại, thì các chú thiên nga cũng hoàn toàn có quyền nghĩ rằng, không phải thiên nga xấu xí hay kém cỏi hơn rùa, mà chẳng qua là môi trường hồ Gươm không phù hợp để thả thiên nga.

Chứ phải là một cái hồ khác mà người đứng trên bờ không phải là Hà Đình Đức mà là Tchaikovsky thử xem, thì các chú thiên nga lại chẳng làm nên một cái hồ còn oách gấp mấy lần hồ Gươm ý chứ.

Không tin thì lên mạng tìm kiếm mà coi. Số người biết và yêu “Hồ thiên nga” phải nhiều hơn số người biết và yêu “hồ Gươm” dễ cũng gấp một nghìn lần chứ chẳng chơi!

-----
(*) Điều 6 Luật Thủ đô quy định: Biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Bị ốm nằm nhà


Hôm nay bị ốm nằm nhà
Mà sao thấy khỏe như là đi chơi
Đã lâu mới được thảnh thơi
Ung dung tự tại ở nơi thư phòng
Tạm quên những việc chưa xong
Chỉ ngồi lướt nét, đầu không nghĩ gì
Ở nhà cũng chẳng mấy khi
Được hôm bị ốm, thôi thì xoã luôn!

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Quấy rối tín dụng


​​Một tên cướp xông vào ngân hàng, rút súng ra thét lớn: “Tất cả đứng yên! Nhúc nhích thì đàn ông tao giết, đàn bà tao hiếp!”

Tất cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đều sợ hãi đứng im. Bỗng một bà già xông lên nói với tên cướp: “Lão nhúc nhích đây! Cậu nói được thì phải làm được đấy nhá!”

Tên cướp trông thấy bà lão thì nghệt mặt ra một lúc, xong thì quay lưng bỏ chạy, nhanh không kém gì lúc xông vào.

Đó là câu chuyện tôi lượm lặt được ở đâu đó, chứ thực ra tôi cũng chưa hề chứng kiến một vụ cướp nào như thế.

Nhưng có một tình huống khác tương tự tôi có cơ hội xía vào một tẹo. Ấy là khi một cô em sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ tham vấn ý kiến của tôi về việc đối phó với ông thầy phản biện được tiếng là dê, đã từng “chén” nhiều học viên, sinh viên.

Tôi chẳng có kinh nghiệm gì để tư vấn cho em kia, nhưng tôi bảo: “Nếu thầy đòi chén em thì em cứ cho thầy chén! Thầy chén em thì thầy mệt chứ em có mất gì đâu mà sợ!”

Tôi chẳng biết sau đó công cuộc bảo vệ luận văn của thạc sĩ tương lai kia diễn ra như thế nào, nhưng tôi nghĩ, đã hơn một trăm năm kể từ khi nhà cải cách Xuân tóc đỏ can dự vào công cuộc canh tân xã hội, thì thế giới cũng nên có cái nhìn cởi mở hơn về chuyện cái ấm hay cái chén kia.

Thế cho nên, thật chẳng có gì để biện minh cho việc mấy hôm nay một lô một lốc các ngôi sao điện ảnh từ nhiều nước khác nhau, mà trong đó phần lớn là những nước khởi xướng và đi đầu trong công cuộc Âu hoá, tụ tập ở Hollywood mặc đồ đen để phản đối và hô hào đẩy lùi nạn quấy rối tín dụng.

Quấy rối tín dụng thì đã làm sao, khi mà không phải bao giờ việc quấy rối cũng được thực hiện thành công. Mà ví thử nếu có thành công đi nữa, thì suy cho cùng, người bị quấy rối cũng là người được lợi chứ có mất gì đâu.

Sẽ vô cùng bất nhân và lố bịch nếu các ngôi sao đang mặc đồ đen ở Hollywood kia biết rằng, trong khi họ tụ tập ở kinh đô điện ảnh của thế giới để phản đối quấy rối tín dụng thì ở đâu đó trên trái đất này, có những người dành cả tuổi thanh xuân để chờ bị quấy rối nhưng chưa một lần thoả nguyện kia kìa!

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Cải tiến chữ quốc ngữ, cải tiến chữ Ăng lê


Ông Bùi Hiền từng làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội. Nhờ dày công nghiên cứu, ông Hiền phát hiện ra rằng chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư…

Chẳng hạn, việc sử dụng 2, 3 chữ cái để biểu đạt một âm vị phụ âm đứng đầu, ví dụ C - Q - K (cuốc, quốc, ca, kali), Tr - Ch (tra, cha), S - X (sa, xa)…, hoặc việc dùng 2 chữ cái ghép lại để biểu đạt âm vị một số phụ âm đứng cuối vần như Ch, Ng, Nh (mách, ông, tanh…), dẫn đến khó khăn cho người đọc, người viết, thậm chí gây hiểu nhầm hoặc không hiểu được chính xác nội dung thông tin. Người học như trẻ em hay người nước ngoài, cũng rất hay mắc lỗi do sự phức tạp này mang lại.

Từ đó, ông Hiền đề xuất một phương án làm cơ sở để tiến tới một phương án tối ưu trình nhà nước cải tiến chữ quốc ngữ, tương tự như thứ ngôn ngữ mà các bạn tin tin đang dùng. Tỉ như: “Luật giáo dục” phải viết là “luật záo zụk”, “nhà nước” là “n'à nướk”, “ngôn ngữ” là “qôn qữ”...[1]

Noi gương ông Hiền, em cũng mạnh dạn đề xuất cải tiến chữ Ăng lê:

- Những từ bắt đầu bằng chữ k mà phát âm cũng như bắt đầu bằng chữ c thì sửa hết k thành c. Tỉ như: skin => scin, kitchen => citchen

- Những từ kết thúc bằng tổ hợp chữ cái có chứa chữ k thì thay tổ hợp chữ cái đó bằng chữ k. Tỉ như take => tak, make => mak, lake => lak, stick => stik, fuck => fuk…

- Thay thế tổ hợp tion/sion bằng tổ hợp “tn” hoặc “sn”. Tỉ như, caption => captn/capsn, nation => natn/nasn, television => televisn…

- Thay thế tổ hợp “nge” nằm ở cuối từ bằng chữ g. Tỉ như, change => chag, strange=> strag…

- Thay thế các tổ hợp có phát âm /i/ hoặc /i:/ bằng chữ i. Tỉ như, clean => clin, seem => sim, steam => stim…

Nếu được cải tiến như trên, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho thế giới, bởi dù sao, so với tiếng Việt thì tiếng Ăng lê phổ biến hơn rất nhiều.

Tất nhiên, giống như đề xuất của ông Hiền, đề xuất của em cũng mới chỉ là một phương án làm cơ sở, do chỉ được nghiên cứu nhanh khi mới mở mắt lườm qua điện thoại. Để tiến tới một phương án tối ưu trình nhà nước Ăng lê, thì Trường ĐHSP Ngoại ngữ Luân Đôn cần phải tổ chức nghiên cứu kĩ lưỡng và cụ thể hơn.

Ngày mai, em sẽ viết thư cho Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Theresa May…
​​​​
Ảnh: Một ví zụ về cữ kuốk qữ kải tiến weo kác kủa ôq Bùi Hiền

-----
[1] Xem bài: Xôn xao đề xuất cải tiến bảng chữ cái, "Tiếng Việt" thành "Tiếq Việt"

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Cởi mở hơn chút được không, Bộ Giao thông?

​​

Các xe Uber, Grab sẽ phải niêm yết tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh ở hai bên thân xe, có logo nhận diện.

Đó là một nội dung được khẳng định trong văn bản của Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của Hiệp hội taxi Hà Nội về một số vấn đề của xe thí điểm hợp đồng điện tử.

Tại văn bản nói trên, Bộ Giao thông cũng cho biết sẽ nghiên cứu để đưa vào Nghị định 86 (sửa đổi) các quy định về việc lái xe phải được tập huấn nghiệp vụ, có chứng chỉ hành nghề, mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên…[1]

Đọc thông tin được nêu trên các báo về văn bản này, cá nhân tôi cảm thấy hơi bất ngờ, bởi trước đó, tin tức trên các báo đều cho thấy, Bộ Giao thông tỏ ra rất ủng hộ sự phát triển của Uber, Grab. “Đây là cuộc cạnh tranh sòng phẳng, việc gì pháp luật không cấm thì doanh nghiệp được làm” - đại diện của Bộ Giao thông khẳng định.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, vị đại diện nói trên cũng đã chỉ ra một loạt các ưu điểm của Uber và Grab như: thái độ phục vụ thân thiện, giá cả minh bạch, chất lượng xe tốt, không chạy lòng vòng tìm khách, mức độ an toàn cao hơn, loại bỏ được tình trạng “giá xăng tăng nhẹ, giá cước tăng phi mã và không bao giờ hạ”…[2]

Những tưởng, với những ưu điểm vượt trội không thể chối cãi được như vậy của Uber và Grab, Bộ Giao thông sẽ có những động thái tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loại hình dịch vụ này.

Đáng tiếc là, trong khi các động thái tích cực chưa được nhìn thấy ở đâu, thì Bộ Giao thông lại đưa ra một yêu cầu hoàn toàn trái ngược với bản chất và đặc điểm của loại hình dịch vụ như Uber và Grab.

Uber và Grab ra đời, trước hết, là nhằm nâng cao hiệu suất khai thác tài sản của một bộ phận dân cư có ôtô tạm thời nhàn rỗi và đáp ứng yêu cầu sử dụng phương tiện vận tải của xã hội. Đây chính là một biểu hiện cụ thể và sinh động của cái gọi là “nền kinh tế chia sẻ” mà các học giả, chính khách và giới truyền thông không ngừng nói đến trong thời gian gần đây[3].

Điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất của dịch vụ chia sẻ này so với các dịch vụ truyền thống là ở tính nghề nghiệp của nó. Thay vì thực hiện hoạt động cung ứng một cách chuyên nghiệp như các loại hình dịch vụ truyền thống vẫn làm, thì các dịch vụ chia sẻ này chỉ được thực hiện trong những thời điểm mà người có nguồn lực tạm thời không có nhu cầu sử dụng. Và việc cung ứng các dịch vụ chia sẻ này, về nguyên lí, chỉ là hoạt động không thường xuyên của người sở hữu nguồn lực.

Với những điểm khác biệt như trên của dịch vụ chia sẻ, việc quản lý của cơ quan nhà nước đối với loại hình dịch vụ không thường xuyên này không thể thực hiện như khuôn mẫu mà bấy lâu nay vẫn được áp dụng với các dịch vụ truyền thống.

Thế cho nên, việc đòi hỏi Uber và Grab tuân thủ những quy định tương tự taxi truyền thống như thể dán logo vào thân xe hoặc yêu cầu người lái xe phải mặc đồng phục và đeo phù hiệu… là hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của loại hình dịch vụ taxi công nghệ này, bởi rõ ràng, xe Uber và Grab không phải là xe taxi chuyên nghiệp, người lái Uber và Grab cũng không phải là tài xế chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh mà nguồn lực xã hội vẫn đang là hữu hạn, sự phát triển của các loại hình dịch vụ dựa trên nền tảng chia sẻ nguồn lực như Uber, Grab là tất yếu và giúp cho nguồn lực của xã hội được sử dụng có hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Thêm vào đó, các dịch vụ này còn tỏ rõ ưu thế vượt trội về giá thành do tiết kiệm được rất nhiều chi phí thông qua việc quản lý và vận hành bằng công nghệ hiện đại.

Chính vì tất cả những lẽ đó, các loại hình dịch vụ chia sẻ cần được các cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận một cách cởi mở hơn và có những quy định phù hợp để tạo điều kiện cho chúng phát triển thuận lợi.

Còn nếu như, chỉ vì khó khăn trong việc thu thuế hoặc vì sự kêu gào của một vài doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thống mà kìm hãm sự phát triển của các dịch vụ mới này bằng những quy định giời ơi đất hỡi, thì những lời kêu gọi hay phát biểu hùng hồn về “nền kinh tế chia sẻ” hay “cách mạng công nghiệp 4.0”, suy cho cùng, cũng chỉ là chém gió cho sướng mồm mà thôi.


Xem thêm: Cụ Bá muốn bỏ tù lũ trai trẻ!

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Niềm tin cho cá dọn bể


Mỗi khi trông thấy một điều gì đó bất thường hay kì dị xảy ra mà không thể giải thích được bằng những lí do thông thường, tôi hay tự giải toả sự thắc mắc của mình bằng một trong hai câu trả lời vốn đã trở thành kinh điển và được coi là mẫu mực: dùng tiền hoặc dùng tình. Nói theo ngôn ngữ dân gian mà người ở một xứ nọ hay dùng, đó là việc “chạy” hoặc “ngủ”.

​Ấy thế nhưng, khi biết tin ở xứ kia, một cô cá dọn bể được cử làm đại diện nhan sắc cho muôn loài thuỷ sinh của xứ ấy, thì tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng vì nghĩ mãi mà không tài nào tìm ra đạo lí của việc làm này.

​​​“Chạy” thì tất nhiên là không phải rồi, bởi bản thân cô cá dọn bể đã xác quyết như dao chém vào đá, “tôi không mua giải”.

Còn “ngủ” ư? Tất nhiên lại càng không thể nào. Không lẽ cô cá dọn bể lại đi ngủ với hết thảy các vị có quyền cầm lá phiếu bình chọn cho cô? Trong khi, trong số các vị này, có cả những người cùng giới tính với cô cá, và cũng có thể là có cả những vị tuy khác giới tính với cô nhưng chắc cũng phát lợm khi nom thấy nhan sắc của cái người có ý định lên giường cùng họ.

Thế thì, điều gì có thể biện minh cho việc một cô cá dọn bể với nhan sắc rất chi là í ẹ và khả năng ứng xử chỉ ở mức tậm tà tậm tịt lại được chọn làm đại diện cho nhan sắc của các loài thuỷ sinh xứ nọ? Nếu không phải là vì chuẩn mực về sắc đẹp bị đảo lộn, thì lí do còn lại, e rằng, chỉ có thể là do năng lực nhận thức của những người đánh giá đang “có vấn đề”.

Nhưng dù câu trả lời có là gì đi nữa, thì tôi cũng cảm thấy vui vui khi chứng kiến cô cá dọn bể được đội vương miện lên đầu. Đến cả một việc tưởng như không nơi nào trên trái đất này có thể làm nổi, như cái việc trao danh hiệu hoa hậu thuỷ sinh cho một cô cá dọn bể, mà cái xứ kia vẫn làm được, thì chẳng có lí do gì xứ ấy không thể làm được những việc mà rất nhiều xứ khác đã làm xong từ đời, tỉ như mần được chiếc ô tô hoặc xì mát phôn hay trở thành một xứ hiện đại..

Mới hay, được cũng chưa hẳn là việc đáng vui, và mất cũng chưa chắc là việc nên buồn. Câu chuyện “tái ông thất mã” tuy nói về việc của con ngựa ở trên bờ nhưng xem ra, nó cũng đúng cho trường hợp của con cá ở dưới nước vậy!

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Sách tham khảo

​​​​

Hôm nay tình cờ đọc bài viết của TS Giáp Văn Dương về chuyện đạo văn, tôi lại nhớ chuyện những quyển sách tham khảo.

Thời đi học, tôi cũng giống anh Dương, chẳng mấy khi có sách tham khảo để đọc. Mà nói thẳng ra, nếu có thì tôi cũng chẳng thèm đọc, bởi ở cái thời chốc lở ấy, tôi nghĩ ai cũng ham chơi và ngủ, chứ chẳng ngu gì mà ham đọc sách.

Năm tôi học lớp 1 hay 2 gì đó, dì tôi, là một giáo viên dạy toán ở Huế, có gửi cho tôi quyển sách toán nâng cao. Bây giờ tôi chẳng nhớ quyển sách ấy tên là gì, chỉ nhớ tác giả là Trương Công Thành, được ghi ở trên đầu trang bìa. Nhưng chẳng hiểu thời ấy kỹ năng đánh vần của tôi phát triển dư lào, mà tôi lại đọc thành Trường Công Thành, và tôi cứ đinh ninh đó chắc là tên của ngôi trường mà dì tôi đang dạy.

Lên cấp 2 thì tôi chẳng có quyển sách tham khảo nào. Mà tôi cũng chẳng có nhu cầu đọc sách tham khảo, dù cho đã bớt ham chơi hơn thời tiểu học.

Cấp 3 thì khá hơn, vì có được vài quyển sách luyện thi học sinh giỏi và luyện thi đại học. Hồi ấy tôi hay le ve tiếp cận mấy bạn gái xinh xinh lớp chuyên văn để mượn mấy quyển sách văn mẫu về học thuộc, đặng lúc nào làm bài thi hay bài kiểm tra thì có cái mà chép.

Tôi nhớ có lần đi mượn sách, cũng gặp một cậu bạn trong lớp đang làm cái việc le ve giống tôi. Cô bạn xinh xinh lớp văn hỏi, “có mượn thơ Nguyễn Tuân không?”. Cậu bạn lớp tôi cũng thật thà, “nếu có thì cho mượn luôn”.

Tôi không biết sau đó thì câu chuyện diễn tiến như thế nào, nhưng tôi nghĩ, mấy cái đứa xinh xinh, chính ra bụng dạ cũng thật khó lường. Chẳng thế mà tự cổ chí kim, hễ cứ ông vua nào bập vào gái xinh thì y như rằng là mất nước.

Lên đại học, tuy đã hết chốc lở và hết ham chơi ham ngủ, nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà có nhiều sách tham khảo hơn. Quyển sách tham khảo duy nhất có được là quyển “Chủ nghĩa tư bản - những bất ổn tiềm tàng”, tôi mua lúc đang học năm 3 hay năm 4 gì đó. Hôm ấy đi hiệu sách về, tôi ghé vào nhà ông chú chơi. Cô con gái của chú, đang học lớp 8 hay 9 hay 10 gì đó ra mở cửa. Tôi bảo, “anh có quà cho em đây”. Cô bé hớn hở, “thật á, quà gì đấy?”. Tôi lấy quyển sách mới mua đưa cho nó. Cô bé nhìn vào tựa sách rồi bảo, “em thèm vào quà đấy!”

Ừ, không thèm thì thôi, chứ có thèm thì tôi cũng chẳng cho. Tôi chỉ học theo cái kiểu đùa ác ôn của mấy đứa con gái xinh xinh lớp văn, để coi cái cảm giác của người được quyền đùa giỡn với kẻ khác nó dư lào, chứ nghiến răng nghiến lợi mãi mới mua được quyển sách mà lại đem cho đi mất thì lấy gì mà đọc!

Bây giờ thì tôi có quá nhiều sách tham khảo. Cơ mà, nói thật là chẳng có sức mà đọc cho hết. Có nhiều quyển sách tôi biết là quan trọng và hay, nhưng mua về thì cứ để mãi trên giá chứ chẳng đủ can đảm để mở ra hoặc không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Không còn chốc lở nữa, nhưng hình như tôi lại bị mắc cái tật giống như thủa còn thơ: ham chơi và ham ngủ!

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Lão nữ anh hùng và chàng phi công hào kiệt


​​LÃO NỮ ANH HÙNG PHƯỜNG GIÁP BÁT

Gái già không ngựa cũng chẳng thương
Tuổi đã sáu mươi, sức vẫn cường
Trai ba mươi tuổi không kịp ngáp
Kém gì Triệu Tử ở Đương Dương!


CHÀNG PHI CÔNG HÀO KIỆT

Một lần làm thử chú phi công
Mặc dù không biết luật giao thông
Điều khiển máy bay nơi Giáp Bát
Tên tuổi chói loà với núi sông!

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Đào Tuấn, tiến sĩ “chính quy” và tiến sĩ “bìa”


Đào Tuấn là một cây viết quen thuộc trên mục “Sự kiện và Bình luận” của Báo Lao động. Theo đánh giá của tôi, anh viết rất hay. Bài viết của anh thường ngắn gọn, lý lẽ của anh thường sâu cay, và kết luận của anh cũng thường làm tôi bị thuyết phục.

Cơ mà dạo gần đây, Đào Tuấn có một số động thái làm tôi thấy thực sự khó hiểu, khi anh bình phẩm về chuyện khoa cử và bằng cấp của một vị chức sắc và một giảng viên đại học.

Vị chức sắc kia, học “chính quy” ở một trường đại học của Mỹ và được trường này cấp bằng tiến sĩ chỉ sau 1 năm 9 tháng. Vị này sau đó bị cơ quan chức năng đề nghị kỉ luật với nhiều lý do, trong đó có lý do sử dụng cái bằng tiến sĩ kia để khai hồ sơ cán bộ.

Còn vị giảng viên nọ, làm luận án tiến sĩ ở một viện nghiên cứu trong nước với đề tài liên quan đến nghệ thuật chữ trên bìa sách. Không biết luận án này có tính cấp thiết như thế nào và chất lượng đến đâu, nhưng dù sao, anh giảng viên nọ cũng đã bảo vệ luận án thành công để nhận học vị tiến sĩ.

Mặc dù được đào tạo ở 2 nước khác nhau, trong những điều kiện khác nhau, nhưng tấm bằng tiến sĩ của vị chức sắc kia và anh giảng viên nọ lại có chung một điểm rất giống nhau, là làm cho đám đông bàn ra tán vào không ngớt. Tình cờ thay, trong cả hai đám đông đó, đều có sự xuất hiện của Đào Tuấn.

Chỉ có điều, điệu bộ của Đào Tuấn ở giữa hai đám đông lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Ở đám bàn tán về vị chức sắc kia, trong khi đa phần công chúng cho rằng việc kỉ luật vị này do sử dụng bằng tiến sĩ không được công nhận là thoả đáng, thì Đào Tuấn lại viết một bài đăng lên báo Lao động nêu vấn đề, liệu việc tấm bằng kia không được công nhận là “oan thị Kính hay oan thị Màu?”

Tất nhiên, dù là “thị Kính” hay “thị Màu” thì câu trả lời mà Đào Tuấn có thể tìm ra cũng không có giá trị gì đối với nhà chức trách. Mà ví thử, nếu vì bài báo của Đào Tuấn mà nhà chức trách xem xét lại quyết định của mình, thì Đào Tuấn cũng khó lòng làm cho những người đã từng đánh vật với đèn sách và những người có trí tuệ phát triển bình thường tin rằng một chương trình đào tạo tiến sĩ nghiêm túc lại có thể được hoàn thành trong vòng 1 năm 9 tháng.

Trong một động thái ngược lại, khi luận án của anh giảng viên nọ vừa mới bảo vệ xong, thì Đào Tuấn lại đăng ngay lên facebook một xì ta tút mỉa mai về tên đề tài luận án của anh ta. Trong khi, luận án của anh giảng viên được thực hiện trong 4 năm ròng rã ở một cơ sở đào tạo tiến sĩ được Nhà nước cấp phép và được thông qua bởi một hội đồng mà tôi tin rằng, bất kỳ ai trong số họ cũng có kiến thức hơn hẳn Đào Tuấn trong lĩnh vực mà luận án kia đề cập.

Tôi không biết Đào Tuấn đã thử tìm hiểu qua, xem cung cách đào tạo tiến sĩ “chính quy” của nước Mỹ là như thế nào và luận án tiến sĩ “bìa” kia chất lượng ra làm sao, nhưng cách phản ứng của anh trước hai tấm bằng tiến sĩ ở trên thực sự làm tôi khó hiểu.

Tôi cố xua đi cái suy nghĩ rằng những phản ứng kia của Đào Tuấn khác nhau bởi vì chúng nhằm vào những người có địa vị khác nhau. Nhưng nếu bỏ qua suy nghĩ đó, thì chẳng lẽ, một Đào Tuấn sắc sảo mà tôi thường tìm đọc mỗi khi giở tờ báo Lao động ra, lại có thể suy nghĩ về sự đèn sách đơn giản và nhanh nhảu đến mức bộp chộp như vậy ư?

Anh làm tôi nhức đầu quá cơ, Tuấn ạ!

P/S. Ở báo của Đào Tuấn cũng có một người nhanh nhẩu đăng bài bình phẩm về luận án của anh giảng viên kia. Nhưng mà, người này thì từ xưa đến giờ tôi thấy viết lách cũng chẳng ra gì. Mà một tay viết non choèn choẹt như vậy thì có bộp chộp thế, chứ bộp chộp nữa cũng chẳng làm tôi mảy may để ý.