Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 19b
Hồi thứ 19b
THÀNH HẠ PHÌ NƯỚC NGẬP QUA YÊN NGỰA
LÃ PHỤNG TIÊN ĐƯỢC BÁO CHỈ MƯỜI PHÂN


Đây nói, Lã Bố thua trận ở Từ Châu, phải đánh mở lấy một đường, chạy tắt đến Hạ Phì. Tướng giữ Hạ Phì là Hầu Thành dẫn quân ra tiếp vào thành. Tào Tháo tự dẫn binh đến vây chặt bốn phía.


Ảnh: Lã Bố suốt ngày cùng vợ và nàng hầu say sưa
Lã Bố ở Hạ Phì cậy rằng lương ăn đủ dùng, vả lại có sông Tứ Thuỷ hiểm trở, vững dạ giữ ở đó, không lo ngại gì nữa, suốt ngày cùng vợ và nàng hầu say sưa.

Tào Tháo đánh Hạ Phì ròng rã hai tháng trời mà chưa hạ được, liền bàn với các tướng lui về Hứa Đô, tạm nghỉ ít bữa.

Tuân Du vội vàng ngăn: “Không nên! Không nên! Lã Bố thua luôn, nhuệ khí đã nhụt. Nay đánh cho gấp, chắc là bắt được Lã Bố”.

Quách Gia lại hiến một kế: “Tôi có một kế phá được Hạ Phì, kế ấy dùng hai mươi vạn quân cũng không bằng”.


Ảnh: “Tôi có một kế phá được Hạ Phì”
Tuân Úc hỏi: “Kế ấy có phải là khai sông Nghi, sông Tứ ra không?”

Gia cười nói rằng: “Chính phải!”

Tháo mừng lắm, sai ngay quân sĩ khơi đào ngay hai con sông ấy.

Quân Tào đóng trên gò cao, ngồi trông nước chảy vào Hạ Phì.

Lã Bố đang uống rượu trong phủ, nghe quân sĩ vào báo nước chảy vào thành, liền sai Hầu Thành ra xem.

Một lát, Hầu Thành trở vào, báo chỉ có 10 tuyến đường bị ngập từ mười đến hai lăm phân, còn các tuyến đường khác không ngập mà chỉ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​bị tụ nước.


Ảnh: Quân Tào ngồi trông nước chảy vào Hạ Phì
Lã Bố nghe báo vững dạ, liền cho Thành lui ra, còn Bố tiếp tục cùng vợ và nàng hầu uống rượu.

Rượu chưa được mấy tuần, thì Trần Cung hớt hải chạy vào nói: “Nước tràn cả vào thành Hạ Phì rồi, Phụng Tiên còn ngồi đó uống rượu được sao?”

Bố nói: “Ta có ngựa Xích thố, bơi dưới nước như đi trên cạn, có việc gì mà lo?”

Cung nói: “Đấy là khi nước ngập thấp. Còn đây nước ngập quá cao, ngựa Xích thố cũng không đi nổi!”


Ảnh: “Phụng Tiên còn ngồi đó uống rượu được sao?”
Bố nghe báo giật mình, liền cùng với Trần Cung chạy ra xem. Thành Hạ Phì chỉ có cửa đông không có nước, còn các cửa khác và các ngả đường đều bị ngập. Nước tràn cả vào nhà dân, có chỗ ngập đến yên ngựa.

Lã Bố lập tức trở vào, sai người đòi Hầu Thành đến mắng: “Tại sao nước ngập khắp cả trong thành, mà ngươi dám bảo chỉ có 10 chỗ bị ngập?”

Hầu Thành nói: “Theo quy định của Bộ Hộ, nếu đường còn ngập sâu hơn mười phân thì gọi là điểm ngập, còn mực nước thấp hơn mười phân gọi là điểm tụ nước chứ không gọi là điểm ngập!”

Lã Bố quát: “Nhiều chỗ nước ngập đến tận yên ngựa, sao lại gọi là điểm tụ nước được?”


Ảnh: “Việc đo độ sâu nước ngập không thể đo tại chỗ trũng được”
Hầu Thành thưa: “Việc đo độ sâu nước ngập không thể đo tại chỗ trũng được, mà phải đo lấy độ sâu trung bình trên một tuyến đường”

Lã Bố nổi giận nói rằng: “Đo như kiểu nhà ngươi thì quân tướng trong thành chẳng mấy mà làm tôm cá cả!”

Bèn sai lôi Hầu Thành ra chém. Lũ Tống Hiến, Nguỵ Tục và các tướng cùng vào van xin cho Hầu Thành.

Bố nói: “Cố ý trái lệnh, lẽ ra phải chém, nay nể các tướng hãy đánh nó một trăm roi”.


Ảnh: “Nay nể các tướng hãy đánh nó một trăm roi”
Các tướng lại xúm vào kêu van, Hầu Thành bị đánh năm mươi roi, lưng bị lằn cả lên mới được tha.

Ấy thực là:

Tưởng rằng báo bậy cho qua chuyện
Ngờ đâu bị đánh nát cả lưng


Muốn biết sau khi bị đòn, Hầu Thành sẽ làm ăn dư lào, xem hồi sau mới rõ.

14 nhận xét:

 1. Hầu Thành không có lỗi, lỗi tại thằng soạn thảo văn bản là thư lại ở bộ Hộ. Bố xử phạt bố láo quá bảo sao quân dân làm phản.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bộ Hộ ở tít Hứa Xương nên Bố không làm gì được, đành nọc Hầu Thành ra đánh cho bõ tức. Mà lỗi cũng tại Hầu Thành, thấy Bộ Hộ hướng dẫn tào lao mà cũng làm theo, ăn đòn là đáng! :))

   Xóa
  2. Thế giờ Thành ko làm thế thì Bố nó lại không ưng. Bố nó đang uống rượu ngắm con nước trước nhà rồi bình thơ Tống Biệt nhớ cảnh Tràng Giang. Không nói xoa dịu lúc đó Bố nó chẳng chém bay đầu ý. Khổ quân với dân chứ Bố nó vs bọn ở Hứa Xương có sao đâu

   Xóa
  3. Ra thế! Làm được cái công việc mà Lã Bố giao cho Hầu Thành kể ra cũng cực nhọc!

   Xóa
  4. Đấy, Quan có bao giờ là mệt nhọc đâu. Điêu Thuyền thời trước cũng chịu cảnh gái đôi tám hầu già sắp xuống lỗ, may có Phụng Tiên anh hùng cứu mỹ nhân. Mới đây xứ ta cũng có vụ U23 đá sân hàng chiếu với U66. :))

   Xóa
  5. Đấy không phải là đá sân hang chiếu, mà chỉ là ở chung phòng nhưng sơ suất quên đăng ký tạm trú tạm vắng thôi tiên sinh! :))

   Xóa
 2. Năng lực hạn chế, gây hậu quả nghiêm trọng, phạt thôi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo lão tiền bối thì Hầu Thành bị phạt như vầy đã đáng chưa? hay là cần phải phạt nhẹ hơn?

   Xóa
  2. Phạt vậy chưa đủ, phải bãi luôn chức quan và chuyển Hầu Thành sang vị trí khác có tầm đứng cao hơn để nhìn rõ tác hại của ngập lụt!

   Xóa
  3. Lão tiên sinh giữ phép nước thật nghiêm! Nếu cho lão tiên sinh làm đại tướng thì quân kỉ chắc sẽ đâu vào với đấy!

   Xóa
  4. Luân chuyển Thành vào ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Hứa Xương cho đi nạo vét kênh Sào Khê gấp

   Xóa
  5. Hứa Xương là đất của Tháo nên Lữ Bố không thể luân chuyển Hầu Thành như vậy được, trừ khi Hầu Thành về hàng Tháo!

   Xóa
  6. Không hàng Tháo sau e cũng rơi đầu như Lã Bố mất. :))

   Xóa
  7. Buồn cho Hầu Thành, là sau khi về hàng Tháo vẫn không được vào ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Hứa Xương mà phải ra trận đánh nhau với quân Thiệu. Cuối cùng vẫn chết về tay Lương hay Sú gì đó!

   Xóa