Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Ai là triệu phú


AI LÀ TRIỆU PHÚ - Chủ đề: Thơ lục bát về Tam quốc

1. Tư đồ cùng với tư không
Cộng thêm tư mã, tam ... triều đình
a) Tài
b) Tạng
c) Công
d) Cả 3 phương án trên

2. ... đe doạ Tôn Kiên:
Nhặt được ngọc tỉ, đưa liền ra đây!
a) Công Lộ
b) Mạnh Đức
c) Cảnh Thăng
d) Bản Sơ

3. Họ Viên oánh với họ Tào
Đem lương chứa ở ... để ăn
a) Quan Độ
b) Bạch Mã
c) Ô Sào
d) Kí Châu

4. Tào công chơi gái trong sân
... được lệnh ôm quần đứng canh
a) Hứa Chử
b) Điển Vi
c) Trương Liêu
d) Từ Hoảng

5. Tôn Quyền bàn với Trương Chiêu:
Quân Tào thế mạnh, phải ... mới xong
a) Cùn
b) Gấu
c) Lỳ
d) Liều

6. Khổng Minh thách đấu Chu Du:
Xem anh với chú, con ... ai dài?
a) Dao
b) Ngựa
c) Thuyền
d) Phương án khác (nêu rõ)

7. Hai nhà liên kết Lưu - Tôn
Đánh cho Tào Tháo cạp ... mà ăn
a) Đất
b) Đá
c) Gạch
d) Phương án khác (nêu rõ)

8. ... chặn ở Hoa Dung
Tào Man thất thế đường cùng, xin tha
a) Huyền Đức
b) Tử Long
c) Vân Trường
d) Dực Đức

9. Kinh Châu cho mượn đã rồi
Bây giờ đòi lại, dí ... vào đưa!
a) Lưng
b) Tay
c) Chân
d) Phương án khác (nêu rõ)

10. Huyền Đức hỏi cưới Tôn Hương
Đến khi lấy được, liệt ... mất rồi
a) Tay
b) Chân
c) Miệng
d) Phương án khác (nêu rõ)

9 nhận xét:

 1. Tam Quốc hotfans ngoại truyện:

  11. A Sol anh ấy rằng thưa
  Trai tân băm mấy mà...có gì
  a) Đã
  b) Không
  c) Chưa

  12. Hỏi ra thì cũng ly kỳ
  Để lâu sinh mốc má...phải lau
  a) Mì

  (Truyện dài còn tiếp)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh Phích có bản lãnh thì giả nhời mấy câu hỏi trên kia đê, đừng có gây ân oán thị phi với chủ thớt mà để cho bá tánh khổ vì chuyện can qua! :))

   Xóa
  2. Chỉ mỗi câu 9 hơi khó chưa nghĩ ra đáp án, 9 câu còn lại thì đáp án đã rõ mồn một như ấn cmn chữ vô miệng rồi còn giề :))

   Xóa
  3. Cái này nhẽ phải mời ông Bồ Lông và ông Sư đăng đàn thì mới ác liệt! :))

   Xóa
  4. 1 C; 2D; 3 C; 4 B; 5 D; 8 C. 6 - 7, 9 -10 mịa ông xỏ ta nhá, đồ khốn :))

   Xóa
  5. Lão Fích: Câu 9 đề nghị lão tham khảo lại bài "Học làm thơ" trong đó có cái vần uồi....

   Xóa
  6. Đặt vần "uồi" vào đây thì sai niêm cmn luật thơ lục bát rồi. Đây là vần "ồi" mà, dùng từ "dồi" trong "cục dồi" thì còn tạm được, nhưng mà khiên cưỡng lắm.

   Đề nghị A Sol làm lại, thí dụ ntn:
   "Kinh Châu cho mượn chín muồi
   Bây giờ đòi lại, dí...vào đưa"

   Lão Sol thấy dư lào?

   Xóa
  7. Kinh!!! Toàn người bựa, nên...kết bạn!

   Xóa
  8. @Bồ Nông: Ta xỏ lão bao giờ? Lão giả nhời được thì giả nhời, không giả nhời được thì về mua bộ Tam quốc mà đọc cho nó thành thục rồi ra giả nhời, chứ sao lại chửi ta?


   @Lão Phích: "Cho mượn chín muồi" là dư lào, lão nói em nghe? Nghệ thuật nó phải là vị nhân sinh, chứ không phải là vị nghệ thuật suông như lão muốn được! :))

   @Dâm Sư: Lão sai rồi, một trăm lần sai, một nghìn lần cũng sai! Đây không phải là những người bựa, mà là đại bựa! :))

   Xóa