Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Vấn đề gái gú thời Tam quốc: ĂN CÁI HAY ĂN NƯỚC?


1. Trương Tú đóng quân ở Uyển Thành, muốn phạm cửa khuyết để cướp giá. Tào Tháo cắt ngay mười lăm vạn quân đi đánh Trương Tú. Tú thấy quân Tào thế lớn, liệu bề không địch nổi, liền đem quân đầu hàng Tào Tháo.

Tháo vào Uyển Thành, hỏi tả hữu: “Trong thành có kĩ nữ không?”

Cháu của Tháo tên là Tào An Dân, thưa rằng: “Thưa chú, chiều hôm qua, cháu trông thấy ở cạnh quán xá có một người đàn bà mười phần xinh đẹp, hỏi ra thì là vợ Trương Tế, thím Trương Tú”.

Tháo nghe nói, liền sai An Dân đem năm mươi giáp binh ra đòi vào, quả nhiên là xinh đẹp. Tháo nói: “Ta cho Trương Tú hàng cũng vì phu nhân đó, nếu không ta đã giết cả họ hắn rồi”.

Vợ Trương Tế, họ Châu, lạy tạ nói rằng: “Thực đội ơn tái sinh của ngài”.

Tháo nói: “Hôm nay trời xui được gặp phu nhân, thực là may quá. Ðêm hôm nay xin cùng chăn chiếu, rồi sẽ theo ta về kinh đô, yên hưởng giàu sang. Phu nhân có thuận không?”

Châu thị lạy tạ, đêm hôm ấy cùng Tháo ngủ trong trướng. Tào Tháo mỗi ngày cùng họ Châu vui thú, không tưởng gì đến về nữa. Về sau, Tháo được vua Hiến đế xuống chiếu phong cho làm Nguỵ vương, được đội mũ miện mười hai dải, ngồi xe bịt vàng, có sáu ngựa kéo, đi đâu dùng nghi vệ thiên tử, khi ra quân đóng hàng cảnh, khi vào quân đóng hàng tất, vinh hiển không ai bằng. Sau khi Tháo chết, con Tháo là Tào Phi cướp ngôi Hán Hiến đế, lập ra nhà Đại Nguỵ, truy phong Tháo là Thái tổ Vũ hoàng đế.

2. Bình định xong Đông Xuyên, Lưu Huyền Đức trở về Thành Đô. Pháp Chính tâu rằng: “Tiên phu nhân mất rồi, còn Tôn phu nhân bỏ về Giang Đông, vị tất đã trở lại nữa. Đạo nhân luân không nên bỏ, xin chúa công kén một bà vương phi khác, để giúp nội chính mới xong”.

Lưu Huyền Đức nghe theo. Pháp Chính lại tâu: “Ngô Ý có một người em gái nhan sắc mà lại hiền hậu, trước đã gả cho Lưu Mạo là con Lưu Yên. Mạo mất sớm, cô ta vẫn ở đến mãi bây giờ, đại vương nên nạp làm vương phi”.

Huyền Đức nói: “Lưu Mạo cùng họ với ta, lấy thế nào được?”

Pháp Chính nói: “Theo lễ thân sơ, thì có khác gì Tấn Văn công với nàng Hoài Doanh ngày xưa?”[1]

Lưu Huyền Đức ưng lời, mới lập Ngô thị làm vương phi. Năm Kiến An thứ hai mươi lăm đời vua Hán Hiến đế, Gia Cát Lượng dẫn đầu trăm quan cùng tôn Lưu Huyền Đức lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Thục Hán, cải năm ấy là niên hiệu Chương Vũ thứ nhất, thăng chức quan liêu lớn nhỏ, đại xá những kẻ có tội. Quân dân trong hai Xuyên, ai nấy cũng nhảy nhót mừng rỡ.

3. Tào Tháo đánh bại cha con Viên Thiệu ở Ký Châu. Con trưởng của Tháo là Tào Phi đem quân tuỳ tùng đến thẳng phủ Viên Thiệu. Vào đến nơi, thấy có hai người đàn bà ôm nhau khóc, hỏi ra mới biết một người là Lưu thị vợ Viên Thiệu, một người là Chân thị vợ Viên Hy con trai thứ của Viên Thiệu.

Phi kéo Chân thị lại gần, thấy đầu bù mặt nhọ, liền lấy vạt áo lau mặt, lộ rõ màu da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, có vẻ nghiêng thành nghiêng nước.

Tháo đến, gọi Tào Phi ra quở mắng. Lưu thị lạy mà kêu rằng: “May nhờ có thế tử, nhà thiếp mới được an toàn. Thiếp xin dâng Chân thị để nâng khăn sửa túi, hầu hạ thế tử”.

Tháo sai gọi Chân thị ra xem mặt và nói: “Thực xứng đáng làm dâu ta!”

Liền bảo Tào Phi nhận Chân thị làm vợ. Về sau Tháo chết, Tào Phi được nối ngôi cha làm Nguỵ vương, sau đó Phi phế bỏ vua Hán, tự mình lên làm hoàng đế, lập ra nhà Đại Nguỵ, cải niên hiệu Diên Hy thành năm Hoàng Sơ thứ nhất, đại xá thiên hạ.

4. Triệu Vân, tự là Tử Long, theo Lưu Bị đánh dẹp từ thủa Bị đang còn cạp đất mà ăn, một lòng trung nghĩa, lập được nhiều công lao. Sau khi liên minh Tôn - Lưu đại phá quân Tào ở trận Xích Bích, Triệu Tử Long được Lưu Bị sai cầm ba nghìn quân oánh quận Quế Dương. Thái thú Quế Dương là Triệu Phạm liệu bề oánh không lại Triệu Vân, liền mang ấn tín và dẫn vài mươi tên kỵ đến tận trại Triệu Vân xin hàng, cùng Vân kết làm huynh đệ và mời Vân vào dinh ăn tiệc.


Ảnh: Triệu Phạm mời chị dâu ra chuốc rượu Triệu Vân
Rượu say, Phạm mời bà chị dâu của mình là Phàn thị nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ra chuốc rượu Tử Long. Tử Long bảo Phạm rằng: “Hiền đệ sao dám phiền đến lệnh tẩu mời rượu vậy?”

Phạm cười, đáp: “Cũng vì có chút duyên cớ, xin anh chớ ngại. Anh ruột tôi đã quá cố cách đây ba năm, chị tôi ở goá một mình, chưa trót đời được. Tôi đã khuyên chị tôi cải giá. Chị tôi nói: “Hễ được người nào đủ ba điều kiện thì mới lấy: một là văn võ kiêm toàn, tiếng đồn khắp cả thiên hạ; hai là tướng mạo đường vệ, uy nghi khác người; ba là phải cùng một họ với anh tôi!”. Anh thử nghĩ xem thiên hạ có mấy người lại hợp được cả ba điều kiện ấy không? Thế mà tôn huynh đường đường bậc anh hào, tiếng vang bốn bể, lại đồng họ với anh tôi, thật hợp với lời ước của chị tôi lắm. Nếu không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng quân cho được nâng khăn sửa túi, để kết thân mãi mãi với nhau, tướng quân nghĩ sao?”

Vân nghe nói, nổi giận, vùng dậy thét lớn: “Ta với ngươi đã kết làm anh em, thì chị dâu ngươi cũng như chị dâu ta, lẽ đâu làm việc loạn luân như thế!”

Triệu Phạm liền liếc mắt cho tả hữu, có ý muốn sát hại Triệu Vân. Vân biết ý, đánh Phạm ngã lăn xuống đất rồi ra thẳng cửa phủ, lên ngựa về trại.

Triệu Tử Long tài đức vẹn toàn, anh dũng vô song, hai lần cứu ấu chúa A Đẩu, danh lợi phú quý không màng, rất được lòng tướng sỹ. Ấy vậy nhưng cả một đời xông pha của Triệu Tử Long chỉ làm được đến Trấn Nam tướng quân, một tước vị mà bổng lộc cũng quá bằng cạp đất mà ăn, cuối cùng chết già một xó nơi nước Thục xa xôi... Người đời sau có thơ than Triệu Tử Long rằng:

Gái dâng tận miệng chẳng chịu xơi
Tử Long rõ chán quá đi thôi
Nghiến răng nghiến lợi làm một phát
Có khi vương, đế đã đến nơi?

Đọc Tam quốc xong chả hiểu gì luôn! Chẳng biết cái kiểu như vậy là thế đếch?

-----
[1] Nàng Hoài Doanh là con gái của Tần Mục công, được gả cho thế tử Ngữ cuả nước Tấn lúc đó đang làm con tin ở nước Tần. Sau đó, thế tử Ngữ trốn về nước Tấn và được lên làm vua, hiệu là Tấn Hoài công. Tần Mục công lại đem Hoài Doanh gả cho bác của thế tử Ngữ là Trùng Nhĩ đang lưu lạc ở nước Tần. Trùng Nhĩ ban đầu không muốn nhận nhưng vì đang nhờ cậy nước Tần để chiếm ngôi vua nước Tấn nên đành phải đồng ý. Về sau, Trùng Nhĩ phế truất được Tấn Hoài công và lên làm vua, hiệu là Tấn Văn công.

9 nhận xét:

 1. Này A Solitaire ! Hình như anh Long chưa được bổ túc một khoá nào về bóng dâm thì phải ?!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có lẽ là như thế! Sư tặng anh ấy cái kính dâm dành cho người loạn thị đi. Phải đeo kính đó vào thì mới làm vương, làm đế được, chứ không thì chỉ làm đến tướng quân thôi!

   Xóa
  2. Chưa chắc đâu Dâm Sư ạ, khoan nghe A Solitaire dụ dỗ mà sa vào đường trần tội lỗi thì chít, bằng cớ là Lao Ái đấy, chưa kịp làm vương đã chết quay rồi.

   Xóa
 2. Ông Bồ nông nhát thế, chẳng trách quanh năm phải lặn lội đi mò cua bắt ốc. Ông cứ nghiến răng nghiến lợi làm một phát đi, biết đâu...

  Trả lờiXóa
 3. Về món gái trinh thì Tử Long còn phải tôn bác Lượng râu bằng cụ. Cả đời Nam chinh Bắc chiến, chỉ thấy anh Lượng chung thủy như nhất với mỗi cô gái đẹp họ Hoàng :)))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thế nên anh Lượng mới được làm đô đốc, còn Long chỉ được làm tiên phong

   Xóa
  2. Anh Lượng đúng là cái số được làm quan nhờ vợ ngoan :)))

   Xóa
  3. Đúng hơn là nhờ vợ xấu! :D

   Xóa
  4. A Sol xem muốn phát đường quan lộ thì nên rút tỉa kinh nghiệm mà lấy vợ xấu đi nhé, nhớ biên vào tài khoản 2116.

   Xóa