Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Thuật mưu quyền của Gia Cát Lượng (Version 2.0)


Sau khi chiếm được hai Xuyên, Lưu Bị xưng vương, phong thưởng các đàn em có công


Quan Vân Trường được làm Tiền tướng quân, đô đốc cả chín quận Kinh Tương


Gia Cát Lượng làm Quân sư trung lang tướng, chỉ được hóng hớt và ăn theo nói leo


Gia Cát Lượng xin Lưu Bị: “Anh anh, cho em quản Kinh Châu thay anh Trường được không?”


Lưu Bị: “Được! Để anh bảo Phí Thi mang thư sai thằng Trường đánh nhau với Tào Tháo!”


Phí Thi sang Kinh Châu: “Anh Trường! Sếp bảo anh đi đánh Tương Dương, Phàn Thành đấy!”


“Liêu Hoá! Anh cho chú làm tiên phong đi trước. Kiếm được gì nhớ phải chia phần cho anh đấy!”


“Vương Phủ! Chú đi đắp nhiều ụ đốt lửa quanh thành Kinh Châu để đề phòng Đông Ngô cho anh!”


“Hễ mà bọn Đông Ngô cướp thành thì nhớ đốt lửa làm hiệu để anh về cứu, nghe không?”


Vân Trường tự mình dẫn binh mã Kinh Châu nhằm hướng Tương Dương ruổi thẳng


“Anh Trường! Anh Trường! Bọn em thấy ở phía Kinh Châu có khói bốc lên!”


Vân Trường: “Ôi đèo mẹ! Phải quay lại cứu Kinh Châu ngay, không thì ăn mày cả đám!”


“Báo cáo anh Trường! Khói bốc lên là do hai thằng này đốt rơm thui chó đấy ạ!”


Vân Trường: “Tao mà còn thấy chúng mày ăn thịt chó nữa thì tao chém đầu cả lũ! Liệu thần hồn!”


Vân Trường lại tiếp tục dẫn quân đi


Chỉ trong một thời gian ngắn, Vân Trường đã hạ được thành Tương Dương...


... khơi nước sông Hán Thuỷ nhấn chìm bảy đạo quân Tào...


... bắt sống Vu Cấm...


... chém đầu Bàng Đức...


... vây khốn Phàn Thành


Tào Tháo họp chư tướng: “Từ Hoảng đâu? Chú với Lã Kiền ra đánh bỏ mẹ thằng Trường cho anh!”


Tôn Quyền sai Lã Mông: “Chú đem quân úp sọt Kinh Châu xem thằng Trường cắm dùi bằng cái đe*o?”


Quân Đông Ngô ồ ạt tấn công thành Kinh Châu. Bọn lính giữ thành hốt hoảng đốt lửa làm hiệu


“Anh Trường! Anh Trường! Thế đếch nào mà bọn em lại thấy khói bốc lên ở phía Kinh Châu anh ạ!”


Vân Trường: “Chắc là bọn lính canh lại đốt rơm thui chó đấy! Không việc gì phải xoắn!”


“Mấy nữa phá quân Tào xong, thể nào về tao cũng cho bọn lính giữ thành Kinh Châu một trận!”


Bởi thế nên Lã Mông bắt gọn toàn bộ bọn lĩnh giữ thành, chiếm được cả chín quận Kinh Tương


Tôn Quyền khen Lã Mông: “Chú úp Kinh Châu gọn vãi đái! Giờ chú đánh tập hậu thằng Trường cho anh!”


Trước mặt có quân Tào, sau lưng có quân Ngô, hai mặt đánh ập lại, Vân Trường thua to...


...đành bỏ mình vì nước mà không biết là Lưu Bị đã ăn đút lót của Gia Cát Lượng


Liêu Hoá chạy về mách Lưu Bị: “Anh ơi, bọn Đông Ngô cướp mất Kinh Châu của mình rồi!”


Lưu Bị nổi giận cất bảy mươi lăm vạn đại quân sang đánh Đông Ngô để đòi lại Kinh Châu...


... nhưng bị Lục Tốn dụng hoả công thiêu rụi doanh trại nên thua trận chạy về thành Bạch Đế


Gia Cát Lượng đến thăm Lưu Bị: “Anh ơi! Anh có đòi lại được Kinh Châu cho em không?”


Lưu Bị không biết làm thế nào, đành viết thư tay cho Lưu Thiện, dặn cất nhắc Gia Cát Lượng


Lưu Bị: “Chú yên tâm, có thư tay của anh, thể nào A Đẩu cũng cất nhắc chú!”


Lưu Bị băng hà, Gia Cát Lượng rước linh cữu về Thành Đô


Lưu Thiện (A Đẩu) lên nối ngôi, phong Gia Cát Lượng làm Thừa tướng, đứng đầu bách quan

Xem thêm:
- Thuật mưu quyền của Gia Cát Lượng (Version 1.0)
- Bi kịch của Quan Vân Trường
- Phỏng vấn Tư Mã Ý

4 nhận xét:

 1. Chỉ vì miếng thịt chó mà Quan Công bỏ mạng. Về sau Quan thù ghét giống cẩu đến nỗi oan hồn không siêu thoát, nhập vào đội quân đi exciter tay cầm thòng lọng, tay cầm bao tải, cứ có chỗ nào thấy chó chạy ngoài đường là lao vào trói cổ đem đi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ô, té ra mỗi lần bọn câu trộm chó hoạt động đều là do Hán thọ đình hẩu hiển linh ru? :))))))))

   Xóa
  2. Chính thị là Hán thọ Đình hầu không siêu thoát được nên mới ra tay báo thù đó. :))) Giới làm phim phương Tây mấy năm trước còn làm hẳn bộ phim về chuyện này cơ mà. Tên phim họ lấy là V for Vendetta. V tức là Vũ. Vũ báo thù =))

   Xóa